Titel Ansvarig organisation
LstAC Landskapsanalys av områden potentiellt värdefulla för friluftsliv Länsstyrelsen Västerbotten
Verksamhet vid markförlagd kabel i transmissionsnätet Svenska Kraftnät
Skredrisker i ett förändrat klimat – Ångermanälven Statens geotekniska institut
Utbyggnad av transmissionsnät till havs Svenska Kraftnät
Bostadsmarknadsanalys Halland 2022 Länsstyrelsen Hallands län