Titel Ansvarig organisation
LstAC Landskapsanalys av områden potentiellt värdefulla för friluftsliv Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsens granskningsyttrande ÖP Göteborgs Stad Länsstyrelsen Västra Götalands län
Riskhanteringsplan för Karlshamn 2022-2027 enligt översvämningsdirektivet 2007/60/EC Länsstyrelsen Blekinge län
Riskhanteringsplan för Karlskrona 2022-2027 enligt översvämningsdirektivet 2007/60/EC Länsstyrelsen Blekinge län
Klimatpåverkan på förorenade områden inom vattenskyddsområden i Blekinge län Länsstyrelsen Blekinge län